Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

ПРАВИЛНИК O ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

Илустрација, pixabay.com
Илустрација, pixabay.com

(„Службени гласник РСˮ, број 48/18 и измене и допуне објављене у „Службеном гласнику РСˮ, број 23/19 и 78/20)

Подстицаји из овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме:

 1. за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране
 2. за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака
 3. којом се штити добробит животиња
 4. за вагање, усмеравање и обуздавање животиња
 5. за производњу конзумних кокошијих јаја
 6. за пчеларство
 7. за мужу
 8. за држање, одгој и тов живине(бројлери, товне ћурке и кокошке носиље)

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде
 7. црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске
  заједнице.

Лице остварују право на подстицаје ако:

 1. је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје
 2. је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара
 3. је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара
 4. за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима
 5. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
 6. нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
 7. је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода
 8. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

Додатни услови:

 1. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)
 2. у зависности од врсте производње и предмета захтева за остваривање права на подстицаје на пољопривредном газдинству има:

(1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 крава,

(2) за инвестиције које се односе на производњу овчијег и козијег млека, објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство,

(3) за инвестиције које се односе на пчеларство, од пет до 1000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину,

(4) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

(5) за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, укупни капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији до 4.999, уписан у Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Механизација и опрема за коју се може остварити субвенција су:

 1. Кошнице и делови кошница
 2. Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 кг по обележеној кошници)
 3. Центрифуге
 4. Електрични отклапач саћа
 5. Каде за отклапање саћа
 6. Електричне пумпе и пунилице за мед
 7. Прохромска амбалажа за мед
 8. Топионици за восак
 9. Електрични декристализатор
 10. Аутоматски сто за паковање меда
 11. Сушара за полен
 12. Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће)
 13. Пчеларске ваге за мерење кошница
 14. Контејнери за држање и транспорт пчела
 15. Дупликатори за мед, са или без мешача
 16. Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела
 17. Све врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи
 18. Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела
 19. Ручна преса за сатне основе

Начин подношења захтева за подстицаје

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 4. јануара до 28. фебруара 2022. године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Субвенција износи 50% од износа прихватљивих трошкова без ПДВ-а, односно 65% од износа прихватљивих трошкова без ПДВ-а за маргинална насеља.

Списак маргиналних насеља(са отежаним условима рада у пољопривреди), можете пронаћи ОВДЕ.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Комплетан правилник, измене правилника, јавни позив, захтев за подстицаје и списак прихватљивих инвестиција, можете преузети у прилогу текста.

Извор: Субвенције.рс

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: